TIETOSUOJASELOSTE


Säpinä Photography on valokuvausyritys, joka tarjoaa valokuvapalveluita asiakkaille. Haluan varmistaa, että tiedätte, miten käsittelen henkilötietojanne ja mitä oikeuksia teillä on tietojenne suhteen. Tässä tietosuojaselosteessa kerron tarkemmin tietosuojakäytännöistä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Kerään ja käsittelen henkilötietoja ainoastaan valokuvauspalveluiden tarjoamista ja sopimusten täyttämistä varten. Tietoja kerätään esimerkiksi asiakkaan nimen, yhteystietojen ja kuvaustilaisuuteen liittyvien tietojen muodossa. Tietoja käytetään ainoastaan valokuvapalvelun toimittamiseen, kuten kuvausten suunnitteluun, yhteydenpitoon asiakkaan kanssa ja valokuvien toimittamiseen.


Henkilötietojen säilytys: Säilytän henkilötietoja ainoastaan asiakassuhteen voimassaolon ajan. Kun asiakassuhde päättyy, poistan tiedot tietokannasta. En säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen eikä asiakkaan suostumusta ole saatu tietojen säilyttämiseen pidempään.

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja. Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytän 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat.


Henkilötietojen luovuttaminen: En luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi tilanteissa, joissa se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.


Rekisteröidyn oikeudet: Teillä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinne, oikaista virheellisiä tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä, vastustaa tietojen käsittelyä sekä pyytää tietojen poistamista. Voitte ottaa minuun yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta ja pyytää lisätietoja oikeuksistanne.

Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan vastaan evästeen. Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään Google Analyticsin käytännön mukaisesti.


Yhteystiedot: Mikäli teillä on kysyttävää tietosuojakäytännöistä tai haluatte käyttää oikeuksianne, voitte ottaa minuun yhteyttä seuraavilla yhteystiedoilla:

Sabina Lumivirta

Säpinä Photography

Y-tunnus: 3294848-8

Sähköposti: contact@sapinaphotography.fiPäivitykset tietosuojaselosteeseen: Pidätän oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta

 

INTEGRITETSPOLICY

 

Säpinä Photography är ett fotoföretag som erbjuder fototjänster till kunderna. Jag vill se till att ni vet hur jag behandlar era personuppgifter och vilka rättigheter ni har gällande era uppgifter. I denna integritetspolicy kommer jag att ge mer detaljerad information om integritetsprinciperna.

 

Syftet med behandling av personuppgifter: Jag samlar in och behandlar endast personuppgifter för att kunna tillhandahålla fototjänsterna och uppfylla avtalen. Uppgifter kan samlas in i form av kundens namn, kontaktuppgifter och information relaterad till fotograferingstillfället. Uppgifterna används endast för att genomföra fototjänsten, såsom planering av fotograferingar, kommunikation med kunden och leverans av fotografier.

 

Lagring av personuppgifter: Jag lagrar personuppgifter endast under kundförhållandets giltighetstid. När kundförhållandet avslutas raderar jag uppgifterna från databasen. Jag behåller inte uppgifterna längre än nödvändigt om jag inte har fått kundens samtycke att behålla uppgifterna längre.

Observera! Lagringstiderna för personuppgifter påverkas även av bokföringslagen. Enligt bokföringslagen ska verifikationer för räkenskapsåret, brevväxling avseende affärstransaktioner och annat bokföringsmaterial bevaras i minst sex år från och med slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutas. Om till exempel räkenskapsåret avslutades den 30 april 2018 ska verifikationer bevaras fram till den 31 december 2024. Bokföringslagen kan alltså medföra längre lagringstider för personuppgifter i vissa avseenden än vad som nämnts ovan. Dina personuppgifter kan också bevaras längre i situationer där de ingår i särskilt viktiga dokument. Avtal och andra betydelsefulla dokument bevaras i 10 år.


Utlämnande av personuppgifter: Jag lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan kundens samtycke, förutom i situationer där det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

 

Rättigheter för den registrerade: Ni har rätt att begära tillgång till era personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen samt begära radering av uppgifterna. Ni kan kontakta mig via nedanstående kontaktuppgifter för att begära mer information om era rättigheter.

Användarens IP-adress sparas om besökaren samtycker till att ta emot kakor. Besöksdata för webbplatsen sparas enligt Googles Analytics-praxis.


Kontaktuppgifter: Om ni har frågor om integritetspolicyn eller om ni vill utöva era rättigheter, kan ni kontakta mig på följande kontaktuppgifter:

Sabina Lumivirta

Säpinä Photography

FO nummer: 3294848-8

E-post: contact@sapinaphotography.fi

 

Uppdateringar av integritetspolicyn: Jag förbehåller mig rätten att uppdatera denna integritetspolicy.